VOP

Všeobecné obchodné podmienky

vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom webstránky www.yirco.me  a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“)

 

1. Na účely týchto VOP

1.1 predávajúcim je ABERAMAX, so sídlom, Komárnická 5865/28, 82103 Bratislava-Ružinov, IČO 51 634 295, Číslo živnostenského registra: 110-266090 Okresný úrad Bratislava,  DIČ 2120729358, emailová adresa info@yirco.me, telefónne číslo +421 911 606 699 ,

1.2 kupujúcim je spotrebiteľ, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania (fyzická osoba – podnikateľ), ako aj právnická osoba, ak tieto osoby majú záujem objednať tovar z webstránky, ak objednajú tovar z webstránky a uzatvoria tak s predávajúcim kúpnu zmluvu; na účely bodu 24 týchto VOP kupujúcim je len fyzická osoba,

1.3 spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania; na vylúčenie pochybností, ak v niektorom z ustanovení týchto VOP je použitý pojem „spotrebiteľ“, dané ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, ibaže v konkrétnom ustanovení je  uvedené inak,

1.4 webstránkou je internetová stránka yirco.me prevádzkovaná predávajúcim,

1.5 objednávkou je objednávkový formulár riadne a úplne vyplnený a odoslaný kupujúcim prostredníctvom webstránky, ktorým vyjadrí vôľu objednať tovar z webstránky a uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu; objednávka obsahuje najmä údaje o kupujúcom najmenej v rozsahu

1.5.1      meno, priezvisko, bydlisko, v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom,

1.5.2     meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ prípadne IČ DPH v prípade kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,

1.5.3      obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ prípadne IČ DPH v prípade kupujúceho – právnickej  osoby a

1.5.4      v každom prípade adresa dodania, telefónne číslo a emailovú adresu kupujúceho,

1.6 tovarom sa rozumie hnuteľná vec ponúkaná na predaj predávajúcim prostredníctvom webstránky,

1.7 kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ak kupujúci je spotrebiteľ) alebo podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ak kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webstránky, z ktorej vyplýva najmä povinnosť predávajúceho objednaný tovar dodať kupujúcemu, odoslať ho kupujúcemu na miesto dodania a povinnosť kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu,

1.8 kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru uvedená na webstránke, za ktorú tovar predávajúci ponúka na predaj a kupujúci kupuje; kúpna cena tovaru je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a je zhodná s jednotkovou cenou, miestom dodania je miesto určené na dodanie tovaru uvedené v objednávke; miestom dodania môže byť len miesto na území Európskej Únie,

1.9 trvanlivým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje kupujúcemu  alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,

1.10 trojrozmerným dátovým modelom alebo 3D dátovým modelom sa rozumie súbor digitálnych dát a inštrukcií s pomocou ktorých je možné model zobraziť a pomocou automatického výrobného stroja z rôznych materiálov zreprodukovať.

1.11 trojrozmernou tlačou alebo 3D tlačou sa rozumie aditívny spôsob postupného nanášania a spájania vrstiev materiálu s cieľo vytvorenia skutočného trojrozmerného u objektu.

1.12 trojrozmernou tlačiarňou alebo 3D tlačiarňou sa rozumie zariadenie, ktoré postupom 3D tlače vytvára skutočný 3D objekt na základe zadaného 3D dátového modelu.

1.13 adresou predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, sa rozumie adresa predávajúceho uvedená v bode 1.1 týchto VOP; údaje v bode 1.1 týchto VOP sú aj údajmi určenými pre kontakt predávajúceho so spotrebiteľom,

1.14 nákladmi na dodanie tovaru sú náklady na dopravu, prepravu, zaslanie tovaru, poštové a iné náklady a poplatky; predávajúci nesmie uvádzať žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.

1.15 platobnou  bránou sa rozumie programové vybavenia poskytovateľa platobnej služby slúžiace k realizácii úhrady kúpnej ceny kupujúcim.

2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle Občianskeho zákonníka (ak kupujúci je spotrebiteľ) popr. Obchodného zákonníka (ak kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom webstránky.

3. Kupujúci na webstránke v časti označenej ako „SHOP“ môže si vybrať tovar rozdelený do jednotlivých kategórií. Kliknutím na tovar sa otvorí náhľad tovaru a kupujúci má možnosť oboznámiť sa jasným, zrozumiteľným, čitateľným spôsobom s

3.1 opisom hlavných vlastností tovaru,

3.2 kúpnou cenou tovaru,

3.3 nákladmi na dodanie tovaru, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosťou, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady,

3.4 informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj  s

3.5 informáciami o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu kúpnej ceny,

3.6 informáciou o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako stanovuje všeobecný predpis ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj

3.7 informáciou o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru, ak sa taká pomoc poskytuje.

4. Stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“ tovar kupujúci pridá do nákupného košíka na webstránke. Kliknutím na piktogram nákupného košíka na webstránke kupujúci má k dispozícii náhľad nim vybraného tovaru s uvedením jeho stručného opisu, množstva a kúpnej ceny. Tovar uvedený v nákupnom košíku kupujúci môže objednať tak, že kliknutím vyberie položku „OBJEDNAŤ“, následne sa na webstránke objaví formulár objednávky. Po riadnom vyplnení formulára objednávky má kupujúci povinnosť skontrolovať obsah vyplnenej objednávky a súčasne má možnosť opraviť zmeniť alebo opraviť chybne vyplnené údaje pred odoslaním objednávky.

Po kontrole vyplnenej objednávky kupujúci odošle objednávku pomocou tlačidla „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, čím kupujúci dokončí objednávku a objedná tovar.

Zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom momentom potvrdenia  objednávky podľa bodu č. 5.1 Zmluva je uložená u predávajúceho a súčasne jej obsah je zaslaný kupujúcemu vrátane príloh podľa bodu č. 5.2. v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho podľa bodu 5.1

Bezprostredne pred odoslaním objednávky

4.1 predávajúci prostredníctvom webstránky ešte raz jasne, zrozumiteľne, čitateľne oznámi kupujúcemu  informácie o hlavných vlastnostiach objednávaného tovaru, o celkovej kúpnej cene, ako aj nákladov na dodanie tovaru, informáciou o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako stanovuje všeobecný predpis ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu kúpnej ceny,

4.2 kupujúci  potvrdí  (zaškrtnutím checkboxu), že sa so skutočnosťami uvedenými v bode 4.1 týchto VOP a týmito VOP oboznámil a že súhlasí s kúpnou cenou objednaného tovaru a s nákladmi na dodanie tovaru a je si vedomý povinnosti zaplatiť na základe objednávky kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5. Predávajúci je povinný po odoslaní objednávky obratom zaslať na emailovú adresu kupujúceho:

5.1 potvrdenie objednávky a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku, ktorá obsahuje jasne, zrozumiteľne, čitateľne informácie o hlavných vlastnostiach tovaru, kúpnu cenu, náklady na dodanie tovaru, kupujúcim zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny (dobierkou, prevodom, platobnou bránou), interné číslo predávajúceho pred danú objednávku a kúpnu zmluvu.

5.2 tieto VOP aj s prílohami. Prostredníctvom týchto VOP predávajúci poskytuje

  • informácie o obchodnom mene a sídle alebo mieste podnikania predávajúceho,
  • údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt s predávajúcim, adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov,
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy; predávajúci zároveň týmto poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,  podľa  prílohy č. 1 týchto VOP,
  • informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby, spôsob uplatnenia reklamácie podľa všeobecného predpisu,
  • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

6. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu za tovar:

6.1 platobnou kartou alebo úhradou zo svojho internetového bankovníctva, prostredníctvom platobnej brány

6.1.1 Kupujúci má možnosť zvoliť si ním preferovanú platobnú bránu poskytovateľa platobnej služby a následne  postupuje podľa pokynov a všeobecných obchodných podmienok zvoleného poskytovateľa:

Kupujúci berie na vedomie povahu realizovanej platby a spôsob vysporiadania jeho záväzku, zároveň potvrdením platby vyjadruje svoj súhlas s týmto spôsobom vysporiadania jeho záväzku. Realizáciou platby predávajúcemu dochádza zároveň k uzavretiu dohody medzi kupujúcim a poskytovateľom platobnej služby, v súlade s ktorou poskytovateľ platobnej služby sa zaväzuje uhradiť za kupujúceho jeho záväzok voči predávajúcemu na úhradu ceny.

6.2 prevodom na bankový účet predávajúceho uvedeného v potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku,

6.3 dobierkou, kedy kupujúci kúpnu cenu uhradí doručovateľovi pri dodaní tovaru.

Spôsob úhrady kúpnej ceny si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru. V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny podľa bodu 6.1 alebo 6.2 a kúpna cena nebude uhradená v (nebola pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho alebo platba nebola autorizovaná bankou) lehote 14 dní od doručenia potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; ak dôjde k úhrade kúpnej ceny po tomto dátume, predávajúci uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od obdržania vráti kupujúcemu, ak nedošlo k inej dohode. Predávajúci uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, najmä emailom zaslaným na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v objednávke.

7.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr v lehote 30 dní od doručenia potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku v prípade, že kúpna cena bola uhradená spôsobom uvedeným v bode 6.3 týchto VOP; v prípade úhrady kúpnej ceny v zmysle bodu 6.1 alebo 6.2 týchto VOP lehota na dodanie tovaru začína plynúť od úhrady kúpnej ceny (pripísanie kúpnej ceny v prospech bankového účtu predávajúceho alebo autorizácia platby bankou) . V prípade, že tovar nebude včas dodaný kupujúcemu, ten má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci objednaný tovar nemôže dodať alebo nemôže dodať včas, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, ak nedošlo k inej dohode.

7.2 Predávajúci môže umožniť kupujúcemu prístup k 3D dátovým modelom rôznych objektov  v elektronickej podobe určených pre 3D tlač prostredníctvom internetovej stránky www.yirco.me prevádzkovanej predávajúcim. Použitie 3D dátového modelu na 3D tlač, použitie 3D dátového modelu spracovaním, spojenia 3D dátového modelu s iným 3D modelom a uvedenie 3D modelu na verejnosti jeho verejným vykonaním v zmysle zákona  č. 185/2015 Z. z. je bezplatné, pokiaľ ho kupujúci používa na nekomerčné účely alebo ním   nesleduje získanie akéhokoľvek majetkového prospechu.

7.3. Predávajúci prehlasuje a kupujúci berie na vedomie, že 3D dátové modely sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky www.yirco.me  sú iba popisom tvarov a postupu tvorby 3D objektov určených pre trojrozmernú tlač. Predávajúci s týmito 3D modelmi nespája žiadny účel použitia vytvorených 3D objektov a 3D modely nie sú predpisom najmä o pevnosti, zaťažiteľnosti, namáhateľnosti, statických, iných fyzikálnych alebo chemických vlastností materiálu, ktoré má používateľ použiť v 3D tlačiarni na vytvorenie 3D objektu. Kupujúci berie na vedomie, že za vlastnosti a použitie vytvoreného 3D objektu 3D tlačiarňou na základe poskytnutého 3D dátového modelu predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva, najmä k ochrannej známke, dizajnu, vynálezu, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičových výrobkov vytvorením 3D objektu 3D tlačou na základe poskytnutého 3D dátového modelu.

8. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto dodania pomocou doručovateľa. Náklady na doručenie tovaru hradí kupujúci spolu s kúpnou cenou; ich presná výška bude uvedená v závislosti od druhu a množstva objednaného tovaru na webstránke pred odoslaním objednávky. Odoslanie tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu emailom. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru do miesta dodania za prvé uzamykateľné dvere. V prípade, že kupujúci tovar neprevzal, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak na základe žiadosti kupujúceho predávajúci opakovane odošle tovar kupujúcemu na miesto dodania, ten znáša náklady spojené s opakovaným doručením tovaru.

9. Predávajúci je povinný spolu s tovarom vydať objednávateľovi aj doklady, ktoré sa vzťahujú k tovaru a ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie, najmä faktúru na kúpnu cenu obsahujúcu náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doklad o kúpe tovaru alebo dodací list obsahujúci údaje podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, písomnú informáciu o spôsobe použitia tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, písomný návod na montáž, údržbu, uchovávanie a skladovanie tovaru, ako aj ďalšie informácie v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, všetko v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, je povinný predávajúci kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.

10. Zodpovednosť za vznik škody na tovare odo dňa prevzatia tovaru (bod 8 týchto VOP) nesie v celom rozsahu kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru (bod 8 týchto VOP) a úplným uhradením kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdať tovar kupujúcemu, kým nedôjde k zaplateniu celej kúpnej ceny (najmä v prípade platby kúpnej ceny podľa bodu 6.3 týchto VOP).

11. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy

11.1 v prípadoch určených v týchto VOP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, predovšetkým v § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ak kupujúci je spotrebiteľ) resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ak kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a za podmienok tam uvedených,

11.2 a ak ide o spotrebiteľa tak aj v lehote 14   dní odo dňa prevzatia tovaru (na vylúčenie pochybností aj pred prevzatím tovaru), bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, najmä emailom zaslaným na adresu predávajúceho uvedeného v bode 1.1 týchto VOP; spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto VOP. Ak ide o spotrebiteľa lehota na odstúpenie od zmluvy (bod 11.2 týchto VOP) sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 11.2 týchto VOP.

12. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo odovzdať tovar predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

13. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou náklady na vrátenie tovaru znáša vždy kupujúci.

14. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

15. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo a hmotnosť, je bez vád, zodpovedá záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávaného na nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

16. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Výrobca alebo predávajúci môže poskytnúť na tovar záruku podľa prísnejších zásad ako stanovuje všeobecný predpis, o čom predávajúci informuje kupujúceho pred objednávkou (bod 3 týchto VOP).

17. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý platí záručná doba, zanikajú ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Vady, ktoré sa vyskytli na tovare v záručnej dobe je kupujúci povinný u predávajúceho (v jeho prevádzkarni) uplatniť písomne bez zbytočného odkladu vrátane popisu, ako sa vada prejavuje. Kupujúci umožní ohliadnuť tovar predávajúcemu za účelom preskúmania podstaty vady.

18. Predávajúci po obdržaní reklamácie je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď a v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je v prípade spotrebiteľa povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť reklamáciu v lehote najneskôr 30 dní od jej uplatnenia.

19. Predávajúci je povinný vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie, ako aj o vykonaní opravy tovaru a čase jej trvania resp. o vybavení reklamácie iným spôsobom. Čas od uplatnenia reklamácie až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

20. Ak je vadu možné odstrániť, kupujúci je oprávnený požadovať bezplatne odstránenie vady a predávajúci je povinný bezplatne vadu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar riadne užíval ako tovar bez vady, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. To isté platí ak ide o opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo ak pre väčší počet vád kupujúci nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobuje závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru.

21. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia osoby určenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa kam môže tovar zaslať na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

22. Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh, ktorého náležitosti stanovuje zákon č. 391/2015 Z.z., podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

23. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar po oprave najneskôr do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo tovar predať. Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho a ak ide o vec väčšej hodnoty, je predávajúci povinný o zamýšľanom predaji kupujúceho vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie tovaru. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého tovaru, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.

24. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a z kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho v týchto VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ak kupujúci je spotrebiteľ), Obchodného zákonníka (ak kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť či už úplne alebo čiastočne význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP.

25. Kupujúci má možnosť prostredníctvom internetovej stránky www.yirco.me oboznámiť sa so zásadami spracovania osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely bližšie uvedených v zásadách spracovania osobných údajov pred vyplnením a odoslaním objednávky.

26. Predávajúci sa zaväzuje nezaznamenávať akýmkoľvek spôsobom akékoľvek údaje o platobných kartách použitých kupujúcim pri úhrade kúpnej ceny. Predávajúci je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné štandardy Asociácií pre akceptáciu platobných kariet VISA International, MasterCard International, Diners Club International, American Express, bezpečnostné štandardy Payment Card Industry – Data Security Standard. Všetky informácie poskytnuté príslušnou bankou predávajúcemu v súvislosti s úhradou kúpnej ceny za tovar sa považujú za dôverné.

27. Sťažnosť na činnosť predávajúceho spotrebiteľ môže podať na Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

28. Použitie webstránky nie je osobitne spoplatnené, kupujúci hradí prípadne len základnú sadzbu spojenú s pripojením na internet osobe zabezpečujúcej kupujúcemu prístup na internet.

V Bratislave dňa 14.03.2018

ABERAMAX s.r.o.

 

Príloha č. 1 k VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

              (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

 

– Komu:

 

ABERAMAX s.r.o, so sídlom  Komárnická 5865/28, 82103 Bratislava-Ružinov

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o

poskytnutí tejto služby*:  ………………………………………………………………………………………………………………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………………………………………………………………………………………

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Príloha č. 2 k VOP

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar;

avšak v prípade, ak sa objednané tovary v jednej objednávke dodajú oddelene, tak lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa  keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;

avšak v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, tak lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese

ABERAMAX s.r.o, so sídlom  Komárnická 5865/28, 82103 Bratislava-Ružinov, emailová adresa: info@yirco.me

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.